Gå til hoved-indhold

Databeskyttelse

Denne erklæring om databeskyttelse orienterer dig om art, omfang og formål af behandlingen af personrelaterede data (herefter kort „data“) inden for vores onlinetilbud og dermed forbundne websider, funktioner og indhold samt eksterne onlinetilstedeværelser (herefter samlet betegnet som „onlinetilbud“). Mht. de anvendte begreber, som f.eks. „behandling“ eller „ansvarlig“ henviser vi til definitionerne i art. 4 persondataforordningen (GDPR).

1. Ansvarlig

Ansvarlig i henhold til art. 4 stk. 7 persondataforordningen (GDPR) er:

GÜSTO Zeltmanufaktur

Am Weserufer 41

D-31592 Stolzenau

Tlf.: +49 (0) 57 61/84 29 90

info@guesto.de

For yderligere oplysninger henvises til vores kolofon.

Du kan stille spørgsmål om databeskyttelse til: datenschutz@guesto.de

2. Art og kategorier af de behandlede data

Beholdningsdata (f.eks. navne, adresser).

Kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre).

Indholdsdata (f.eks. tekstindtastninger, fotografier, videoer).

Anvendelsesdata (f.eks. besøgte websider, interesse i indhold, adgangstider som dato, klokkeslæt og besøgets varighed, tidszoneforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)).

Meta-/kommunikationsdata (f.eks. enhedsoplysninger, IP-adresser; anmodningens indhold (specifik side), den mængde data, der overføres i hvert tilfælde; adgangsstatus/ http-statuskode (fil overført/ikke overført), browser, operativsystem og grænseflade, sprog og version af browsersoftwaren).

3.Kategori af berørte personen

Besøgende og brugere af onlinetilbuddet (herefter betegner vi de berørte personer sammenfattende også som „brugere“).

4. Behandlingens formål

Disponibilitet af vores onlinetilbud, dets funktioner og indhold.

Besvarelse af kontaktforespørgsler og kommunikation med brugere.

Sikkerhedsforanstaltninger.

Rækkeviddemåling/marketing

5.Anvendte begreber

„Personrelaterede data“ er alle oplysninger, der er relateret til en identificeret eller identificerbar naturlig person (herefter „berørt person“); som identificerbar betragtes en naturlig person, som kan identificeres direkte eller indirekte, især ved hjælp af tildeling til en identifikation som et navn, et identifikationsnummer, placeringer, en online-identifikation (f.eks. cookie) eller en eller flere særlige træk, som er udtryk for den fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af denne naturlige person.

„Behandling“ er enhver proces udført med eller uden automatiserede procedurer eller enhver sådan processerie i sammenhæng med personrelaterede data. Det er et vidt begreb, der omfatter praktisk taget enhver håndtering af data.

„Pseudonymisering“ er behandlingen af personrelaterede data på en måde, der medfører, at de personrelaterede data uden inddragelse af yderligere oplysninger ikke længere kan tildeles til en specifik berørt person, såfremt disse yderligere oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der garanterer, at de personrelaterede data ikke tildeles til en identificeret eller identificerbar naturlig person.

„Profiling“ er enhver art af automatiseret behandling af personrelaterede data bestående i, at disse personrelaterede data bruges til at evaluere bestemte personlige aspekter, som er relateret til en naturlig person, især til at analysere eller forudsige aspekter mht. arbejdsydelse, økonomisk situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller flytning af denne naturlige person.

Som „ansvarlig“ betegnes enhver naturlig eller juridisk person, myndighed, institution eller andet organ, som alene eller sammen med andre tager beslutninger om formålene med og midlerne til behandling af personrelaterede data.

„Registerfører“ er en naturlig eller juridisk person, myndighed, institution eller andet organ, som behandler personrelaterede data på vegne af den ansvarlige.

6. Relevante retsgrundlag

Iht. art. 13 GDPR meddeler vi dig retsgrundlaget for vores databehandling. Såfremt retsgrundlaget ikke nævnes i erklæringen om databeskyttelse, gælder følgende:

Retsgrundlaget for indsamling af samtykker er art. 6, stk. 1, litra a og art. 7 GDPR, retsgrundlaget for behandlingen til opfyldelse af vores ydelser og gennemførelse af kontraktlige foranstaltninger samt besvarelse af forespørgsler er art. 6, stk. 1, litra b GDPR, retsgrundlaget for behandlingen til opfyldelse af vores retlige forpligtelser er art. 6, stk. 1, litra c GDPR, og retsgrundlaget for behandlingen til varetagelse af vores berettigede interesser er art. 6, stk. 1, litra f GDPR. For det tilfælde, at livsvigtige interesser af den berørte person eller en anden naturlig person gør en behandling af personrelaterede data nødvendig, tjener art. 6, stk. 1, litra d GDPR som retsgrundlag.

7. Sikkerhedsforanstaltninger

Iht. art. 32 GDPR tager vi, under hensyntagen til teknikkens stand, implementeringsomkostningerne og behandlingens art, omfang, omstændigheder og formål samt forskellene i sandsynlighed for og alvor af risikoen for rettighederne og frihederne af naturlige personer, egnede tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at garantere et rimeligt beskyttelsesniveau i forhold til risikoen.

Til foranstaltningerne hører især sikring af fortrolighed, integritet og disponibilitet af data ved hjælp af kontrol af den fysiske adgang til dataene og adgangen til dem, indtastning, videregivelse, sikring af disponibilitet og deres adskillelse. Desuden har vi indrettet procedurer, der garanterer varetagelse af berørtes rettigheder, sletning af data og reaktion på fare for dataene. Desuden tager vi hensyn til beskyttelse af personrelaterede data allerede ved udvikling hhv. valg af hardware, software samt procedurer, svarende til princippet for databeskyttelse ved hjælp af udformning af teknik og databeskyttelsesvenlige forindstillinger (art. 25 GDPR).

9. Samarbejde med registerførere og tredjeparter

Såfremt vi i rammerne af vores behandling meddeler data til andre personer og virksomheder (registerførere eller tredjeparter), overfører dem til disse eller giver dem adgang til dataene på anden vis, sker dette kun på grundlag af en retlig tilladelse (f.eks. hvis overførsel af data til tredjeparter, f.eks. betalingstjenesteudbydere, iht. art. 6, stk. 1, litra b GDPR er nødvendig til opfyldelse af en kontrakt), hvis du har givet dit samtykke, en retlig forpligtelse kræver det, eller på grundlag af vores berettigede interesser (f.eks. ved anvendelse af befuldmægtigede, webhostere osv.).

Såfremt vi giver tredjeparter til opgave at behandle data på grundlag af en såkaldt „registerføringskontrakt“, sker det på grundlag af art. 28 GDPR.

10. Rettigheder af berørte personen

Du har følgende rettigheder over for os med hensyn til dine personlige data:

  • Ret til information (art. 15 GDPR)

Du har principielt ret til at modtage information om de punkter, der er nævnt i artikel 15 i GDPR. Du har også ret til at anmode om en kopi af dine personoplysninger i overensstemmelse med artikel 15, stk. 3 i GDPR.

  • Ret til korrektion eller sletning (art. 16 og 17 i GDPR)

Du har ret til at få rettet forkerte personlige data, der vedrører dig. Derudover har du ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger, hvis yderligere behandling ikke længere er nødvendig, behandlingen er ulovlig, eller du har tilbagekaldt dit samtykke.

  • Ret til begrænsning af behandlingen (art. 18 GDPR)

Hvis betingelserne i art. 18 GDPR er opfyldt, har du ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, dvs. at forhindre yderligere behandling indtil videre

  • Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen (art. 21 GDPR)

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, stk. 1 lit. e eller f GDPR, har du ret til at gøre indsigelse mod behandling, hvis de yderligere krav i art. 21 GDPR er opfyldt.

  • Ret til dataportabilitet (art. 20 GDPR)

Inden for rammerne af artikel 20 GDPR har du ret til at modtage dine personlige data i et maskinlæsbart format for at videresende dem til en anden ansvarlig person eller få dem videresendt.

For at hævde dine rettigheder bedes du kontakte [unseren Datenschutzbeauftragten] på info@guesto.de.

Principielt kan du udøve dine rettigheder gratis.

Du har også ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse.

11. Sletning af data

De af os behandlede data slettes iht. art. 17 og 18 GDPR, eller deres behandling begrænses. Medmindre andet er oplyst i rammerne af denne erklæring om databeskyttelse, slettes dataene lagret hos os, så snart de ikke længere er nødvendige til det tiltænkte formål og sletningen ikke er i strid med lovfæstede opbevaringspligter. Hvis dataene slettes, fordi de er nødvendige til andre og lovlige formål, begrænses deres behandling. Dvs. dataene spærres og behandles ikke til andre formål. Det gælder f.eks. for data, der skal opbevares af handels- eller skatteretlige grunde.

Iht. lovkrav i Tyskland sker opbevaringen især i 10 år iht. §§ 147 stk. 1 AO, 257 stk. 1, nr. 1 og 4, stk. 4 HGB (bøger, optegnelser, årsberetninger, bogføringsbilag, handelsbøger, dokumenter relevante for beskatning osv.) og 6 år iht. § 257 stk. 1, nr. 2 og 3, stk. 4 HGB (handelsbreve).

Iht. lovkrav i Østrig sker opbevaringen især i 7 år iht.  § 132 stk. 1 BAO (bogføringsdokumenter, bilag/regninger, konti, bilag, forretningspapirer, opstilling af indtægter og udgifter osv.), i 22 år i sammenhæng med ejendomme og i 10 år ved dokumenter i sammenhæng med elektronisk tilvejebragte ydelser, telekommunikations-, radio- og fjernsynsydelser, som ydes til ikke-erhvervsdrivende i EU-medlemslande og for hvilke Mini-One-Stop-Shoppen (MOSS) anvendes.

12. Administration, finansbogføring, kontororganisation, kontaktadministration

Vi behandler data i rammerne af administrationsopgaver som organisation af vores virksomhed, finansbogføring og opfyldelse af lovpligter, f.eks. arkivering. I denne forbindelse behandler vi de samme data, som vi behandler i rammerne af leveringen af vores kontraktlige ydelser. Behandlingsgrundlagene er art. 6, stk. 1, litra c. GDPR, art. 6, stk. 1, litra f. GDPR. Behandlingen vedrører kunder, interessenter, forretningspartnere og besøgende af websitet. Formålet med og vores interesse i behandlingen udgøres af administration, finansbogføring, kontororganisation, arkivering af data, dvs. opgaver, der tjener til opretholdelse af vores forretningsaktiviteter, varetagelse af vores opgaver og levering af vores ydelser. Sletningen af dataene med henblik på kontraktlige ydelser og den kontraktlige kommunikation svarer til oplysningerne nævnt ved disse behandlingsaktiviteter.

Vi meddeler eller overfører i denne forbindelse data til finansadministrationen, konsulenter, som f.eks. skatterådgivere eller revisorer, samt andre opkrævningssteder og betalingstjenesteudbydere.

Desuden lagrer vi på grundlag af vores driftsøkonomiske interesser oplysninger om leverandører, arrangører og andre forretningspartnere, f.eks. med henblik på at kontakte dem på et senere tidspunkt. Disse data, hvoraf de fleste er virksomhedsrelateret, lagrer vi principielt permanent.

13. Henvendelse til os

Ud over den rent informative brug af vores websted tilbyder vi forskellige tjenester, som du kan bruge, hvis du er interesseret. For at gøre dette er du normalt nødt til at angive yderligere personlige data, som vi bruger til at levere den respektive tjeneste, og som de ovennævnte databehandlingsprincipper gælder for.

På den ene side har du mulighed for at kontakte os via kontaktformularen på vores hjemmeside. For at kunne behandle din anmodning via denne er det nødvendigt, at du indtaster dit for- og efternavn og en gyldig e-mailadresse. Dette gøres for at forebygge misbrug. Derudover skal du give dit samtykke med henblik på behandling af din anmodning ved at markere det pågældende felt.

Når du kontakter os via e-mail, telefon eller sociale medier, kan vi bede dig om dit navn, dine kontaktoplysninger og andre oplysninger, som vi skal bruge til behandling og gennemføre din kontaktanmodning. Oplysningerne om brugerne kan lagres i et CRM-system (Customer Relationship Management) eller en tilsvarende forespørgselsorganisation.

Retsgrundlaget for behandling er ud over dit samtykke i overensstemmelse iht. art. 6, stk. 1, afs. 1, litra a, GDPR også art. 6, stk. 1, litra b og f, GDPR.

Vi sletter forespørgslerne, hvis de ikke længer er nødvendige. Vi kontrollerer nødvendigheden hvert andet år; desuden gælder de lovfæstede arkiveringspligter.

14. Hosting og e-mail-forsendelse

Hosting-ydelserne, vi benytter os af, tjener til at stille følgende ydelser til rådighed: Infrastruktur- og platformtjenesteydelser, processorkapacitet, lagerplads og databasetjeneste, e-mail-forsendelse, sikkerhedsydelser samt tekniske vedligeholdelsesydelser, som vi anvender til at drive dette onlinetilbud.

I denne forbindelse behandler vi, hhv. vores hostingudbyder, beholdningsdata, kontaktdata, indholdsdata, kontraktdata, anvendelsesdata samt meta- og kommunikationsdata af kunder, interessenter og besøgende af dette onlinetilbud på grundlag af vores berettigede interesse i at stille dette onlinetilbud til rådighed på en effektiv og sikker måde iht. art. 6, stk. 1, lit. f GDPR ifm. art. 28 GDPR (indgåelse registerføringskontrakt).

15. Indsamling af adgangsdata og logfiler.

Vi, hhv. vores hostingudbyder, indsamler på grundlag af vores berettigede interesse  iht. art. 6, stk. 1, litra f. GDPR data om enhver adgang til den server, denne tjeneste befinder sig på (såkaldte serverlogfiler). Til adgangsdataene hører navnet på den fremhentede webside, fil, dato og klokkeslæt for fremhentningen, overført datamængde, meddelelse om vellykket fremhentning, browsertype og version, brugerens styresystem, henvisende URL (side besøgt forinden), IP-adresse og den forespørgende udbyder.

Logfiloplysninger lagres af sikkerhedsgrunde (f.eks. for opklaring af misbrug eller bedrageri) i højst 30 dage og slettes derefter. Data, hvis opbevaring er nødvendig til bevisførelse, er til den endelige opklaring af den respektive hændelse undtaget fra sletningen.

16. Cookies

16.1. Generelt

Når du bruger vores hjemmeside, gemmes cookies på din computer. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din harddisk, og hvorigennem de browsere, du bruger, registreres, og hvorigennem den funktion, der gemmer cookien (i dette tilfælde os), modtager visse oplysninger. Cookies kan ikke køre programmer eller overføre vira til din computer.

Som midlertidige cookies eller „session cookies“ eller „transiente cookies“ betegnes cookies, der slettes, når brugeren forlader et onlinetilbud og lukker sin browser. I en sådan cookie kan f.eks. indholdet af en varekurv i en onlineshop eller en login-status lagres. Som „permanente“ eller „persistente“ betegnes cookies, der også bliver ved med at være lagret efter lukning af browseren. På denne måde kan f.eks. login-status lagres, hvis brugeren besøger dem efter flere dage. I en sådan cookie kan også brugernes interesser, der bruges til rækkeviddemåling eller marketingsformål, lagres. Som „third party cookie“ betegnes cookies, der tilbydes af andre udbydere end den ansvarlige, der driver onlinetilbuddet (ellers, hvis det kun er den ansvarliges cookies, taler man om „first party cookies“).

Vi bruger såkaldte teknisk nødvendige cookies på vores hjemmeside. Teknisk nødvendige cookies er cookies, der er nødvendige for, at vores websted fungerer korrekt. De hjælper med at gøre vores hjemmeside anvendelig ved at muliggøre grundlæggende funktioner såsom sidenavigation og adgang til sikre områder på hjemmesiden.

Hvis du ikke ønsker, at oplysninger registreres ved hjælp af cookies, skal du vælge de relevante indstillinger i din browser.  Vi vil dog påpege, at ikke alle de interaktive egenskaber og funktioner på webstedet kan bruges, hvis teknisk nødvendige cookies blokeres eller slettes.

Hvis du giver dit samtykke, bruges der også teknisk unødvendige cookies i forbindelse med brugen af Google Analytics, Google AdWords og Google Maps. Du kan finde flere oplysninger om dette under afsnit 16, 17 og 18.

En generel indsigelse mod anvendelse af cookies, der anvendes til formål inden for onlinemarketing, kan gøres hos mange af tjenesterne, især i tilfælde af tracking, på den US-amerikanske side http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-siden http://www.youronlinechoices.com/. Desuden kan lagring af cookies forhindres ved at de slås fra i browserens indstillinger. Vær i så fald opmærksom på, at ikke alle funktioner af dette onlinetilbud kan benyttes i givet fald.

16.2. Flere oplysninger om de cookies, der bruges på dette websted

Følgende cookies bruges på dette websted:

_ga

Bruges til at skelne mellem brugere.

2

flere år

 

HTMLGoogle
_gid

Bruges til at skelne mellem brugere.

24

timer

 

HTMLGoogle
AMP_TOKEN

Indeholder et token, der kan bruges til at hente et klient-id fra AMP Client ID-tjenesten

1 år

 

HTMLGoogle
_gac_--property-id--

Indeholder oplysninger om kampagner for brugeren. Hvis du har linket din Google Analytics- og Google Ads-konto, vil elementer til måling af effektivitet læse denne cookie, medmindre du deaktiverer denne.

 

2

flere år

 

HTMLGoogle

16.3. Retsgrundlag

Retsgrundlaget for brugen af teknisk nødvendige cookies er artikel 6, stk. 1, stk. 1, lit. f GDPR.

Retsgrundlaget for brugen af teknisk unødvendige cookies er, om noget, dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, stk. 1, lit. a GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde det med virkning for fremtiden.

16.4. Tredjeparts tjenester fra Google

Hvis vi bruger tjenester fra tredjepartsudbyderen Google, er retsgrundlaget for at bruge disse tjenester dit samtykke iht. art. 6 stk. 1 afs. 1 lit. a, 49 stk. 1 afs. 1 lit. a GDPR. Du kan finde flere oplysninger om dette i nedenstående afsnit.

Tredjepartsudbyderens oplysninger: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Vilkårene for brug findes på: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, oversigten over databeskyttelse på: https://policies.google.com/?hl=de&gl=de, samt erklæringen vedr. databeskyttelse: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Der finder du også yderligere oplysninger om dine rettigheder i dette henseende og indstillingsmuligheder til beskyttelse af dit privatliv.

Oplysning om behandlingen af dine data indsamlet på dette websted i USA af Google:

Ved at give dit samtykke til brugen af de respektive Google-tjenester, giver du også samtykke iht. art. 49 stk. 1 afs. 1 lit. a GDPR, at dine data behandles i USA. USA vurderes af EU-Domstolen som et land med et utilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til EU-standarder. Især er der en risiko for, at dine data kan behandles af amerikanske myndigheder til kontrol- og overvågningsformål, muligvis endda uden retsmiddel. Hvis du ikke har givet dit samtykke til brugen af disse Google-tjenester, finder den ovenfor beskrevne overførsel ikke sted.

17. Google Analytics

Hvis du har givet dit samtykke, bruger vi Google Analytics til regelmæssig analyse og optimering af vores websted. Vi kan bruge de indsamlede statistikker til at forbedre vores tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger.

Google Analytics er en webanalysetjeneste fra Google Inc. („Google“). Google Analytics anvender såkaldte „Cookies“, tekstfiler, der er gemt på din computer, og som muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. Oplysningerne om din brugen af webstedet, der genereres med cookies, overføres som regel til en server tilhørende Google i USA og lagres der. Skulle IP-anonymiseringen være aktiveret på dette websted, forkortes din  IP-adresse imidlertid forinden af Google inden for EU-medlemslandene eller i andre kontraktstater af aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres hele IP-adressen til en server tilhørende Google i USA og forkortes der. På vegne af operatøren af dette websted bruger Google disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og for at levere andre tjenester til webstedsoperatøren, der står i relation til websteds- og internetbrug.

IP-adressen, der overføres af din browser inden for rammerne af Google Analytics, samkøres ikke med andre data af Google.

Retsgrundlaget brugen af Google Analytics er artikel 6, stk. 1, afs. 1, lit. a, art 49 stk. 1 afs. 1 lit. a GDPR.

Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at forhindre, at der gemmes cookies, ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed; dog vil vi gerne påpege, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på dette websted i fuldt omfang.

Du kan desuden forhindre registreringen af dataene genereret af cookien og relateret til din brug af webstedet (inkl. din IP-adresse) hos Google samt behandlingen af disse data ved Google ved at downloade og installere det browser-plugin, der er til rådighed på følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Denne procedure skal udføres separat for hver browser, der anvendes. Som et alternativ til browsertilføjelsen, især for browsere på mobile enheder, kan du forhindre Google Analytics i at indsamle data ved at klikke her: Opt-out-cookie. Opt-out-cookien er kun gyldig i denne browser og kun for vores websted og gemmes på din enhed. For at forhindre Google Analytics i at indsamle data på tværs af forskellige enheder skal du gennemføre opt-out-processen på alle enheder.

Dette websted bruger Google Analytics med udvidelsen „_anonymizeIp ()“. Som et resultat behandles IP-adresser yderligere i forkortet form, så personlige referencer kan udelukkes. Hvis de data, der indsamles om dig, kan linkes til en person, vil dette straks blive udelukket, og de personlige data slettes med det samme.

Du kan finde flere oplysninger om Google Analytics på www.google.com/analytics/terms/de.html, oversigt over databeskyttelse: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, samt erklæringen vedr. databeskyttelse: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Universal Analytics

Vi anvender Google Analytics i udformningen som „Universal-Analytics“. „Universal Analytics“ betegner en procedure af Google Analytics, hvor brugeranalysen sker på grundlag af et pseudonymt bruger-id og der dermed udarbejdes en pseudonym profil af brugeren med oplysninger fra brugen af forskellige apparater (såkaldt „Cross-Device-Tracking“).

18. Google Ads

Når vi bruger Google Ads, bruger vi Google Ads Conversion (se afsnit 18.1) og Google Ads Remarketing (se afsnit 18.2).

18.1. Google Ads Conversion

Vi bruger Google Ads Conversion til at henlede opmærksomheden på vores attraktive tilbud ved hjælp af reklamemateriale (såkaldt Google Ads) på eksterne websteder. I forhold til dataene fra reklamekampagnerne kan vi bestemme, hvor vellykkede de enkelte reklameforanstaltninger er. Vi er interesserede i at vise dig reklamer, der er interessante for dig, for at gøre vores hjemmeside mere interessant for dig og for at opnå en rimelig beregning af reklameomkostninger.

Dette reklamemateriale leveres af Google via såkaldte „Ad Server“. Til dette formål bruger vi Ad Server-cookies eller pixel, der er integreret i vores websted, hvorved visse parametre til måling af succes, såsom visning af reklamer eller klik fra brugeren, kan måles. Disse cookies mister normalt deres gyldighed efter 30 dage og er ikke beregnet til at identificere dig personligt. Analyseværdierne for denne cookie er normalt det unikke cookie-id, antallet af annonceeksponeringer pr. placering (frekvens), sidste eksponering (relevant for konverteringer efter visning) og opt-out-oplysninger (markering af, at brugeren ikke længere ønsker at blive kontaktet)

Disse cookies eller pixel gør det muligt for Google at genkende din internetbrowser. Hvis en bruger besøger bestemte sider på en Ads-kundes websted, kan Google og kunden (vi) se, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet sendt til denne side. Hver Ads-kunde får tildelt en anden cookie. Cookies kan derfor ikke spores via Ads-kunders hjemmesider.

Vi selv indsamler eller behandler ikke personlige oplysninger i forbindelse med de ovennævnte reklameforanstaltninger. Vi modtager kun statistiske analyser fra Google. Baseret på disse evalueringer kan vi se, hvilke af de anvendte reklameforanstaltninger der er særligt effektive. Vi modtager ingen yderligere data fra brugen af reklamematerialet. Frem for alt kan vi ikke identificere brugere baseret på disse oplysninger.

På grund af de anvendte marketingværktøjer opretter din browser automatisk en direkte forbindelse til Google-serveren. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af de data, der indsamles af Google ved brug af dette værktøj, og informerer dig derfor i henhold til vores videniveau: Ved at integrere Ads Conversion modtager Google de oplysninger, at du har fået adgang til den relevante del af vores websted eller har klikket på en af vores annoncer.

Hvis du er registreret hos en Google-tjeneste, kan Google linke besøget til din Google-konto. Selvom du ikke er registreret hos Google eller ikke er logget ind, er der en mulighed for, at Google finder ud af din IP-adresse og gemmer den.

Retsgrundlaget for brugen af Google Ads Conversion er dit samtykke iht. art. 6 stk. 1 afs. 1 litra a, artikel 49 stk. 1 afd. 1 lit. a GDPR.

Derudover henviser vi til oplysningerne i afsnit 8, tredje afsnit i denne databeskyttelsesmeddelelse for at forhindre Google i at gemme de tilsvarende cookies på din pc.

Vilkårene for brug af Google Ads findes på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de

18.2. Google Ads Remarketing

Vi bruger remarketingfunktionen i forbindelse med Google Ads-tjenesten. Med remarketingfunktionen kan vi præsentere brugere af vores websted på andre websteder inden for Googles annonceringsnetværk (i Google-søgningen eller på YouTube, såkaldte „Google Ads“ eller på andre websteder) for reklamer, der er baseret på deres interesser. Til dette formål analyseres interaktionen mellem brugere på vores websted, f.eks. hvilke tilbud brugeren var interesseret i, for at kunne vise brugerne målrettet reklame på andre sider, selv efter deres besøg på vores websted. Til dette formål gemmer Google cookies på enheder fra brugere, der besøger visse Google-tjenester eller websteder i Google Displaynetværket. Disse cookies bruges til at registrere disse brugeres besøg. Cookies bruges til entydigt at identificere en webbrowser på en bestemt enhed og ikke til at identificere en person.

Retsgrundlaget for brugen af Google Ads Remarketing er dit samtykke iht. art. 6 stk. 1 afs. 1 litra a, artikel 49 stk. 1 afd. 1 lit. a GDPR.

Derudover henviser vi til oplysningerne i afsnit 8, tredje afsnit i denne databeskyttelsesmeddelelse for at forhindre Google i at gemme de tilsvarende cookies på din pc.

Vilkårene for brug af Google Ads findes på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de

19. Google Maps

Vi bruger Google Maps på dette websted. Dette giver os mulighed for at vise dig interaktive kort direkte på hjemmesiden og gør det nemt for dig at bruge kortfunktionen.

Når du besøger webstedet, modtager Google en oplysning om, at du har fået adgang til den tilsvarende underside på vores websted. Derudover overføres de data, der er nævnt i afsnit 3 i denne erklæring. Dette sker, uanset om der findes en Google-brugerkonto, som du er logget ind på, eller om der ikke er nogen brugerkonto. Hvis du er logget ind på Google, linkes dine data direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker en tildeling til din profil på Google, skal du logge ud af din Google-konto, før du åbner Google Maps-kortet. Google gemmer dine data som en brugsprofil og bruger dem til reklame, markedsundersøgelser og/eller behovsbaseret design af sit websted. En sådan evaluering finder især sted (også for brugere, der ikke er logget ind) for at levere behovsbaseret reklame og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores websted. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler, selvom du skal kontakte Google for at udøve denne ret.

Retsgrundlaget for brugen af Google Maps er, forudsat at du har givet dit forudgående samtykke, art. 6 stk. 1 afs.1 lit. a, art 49 stk. 1 afs. 1 lit. a GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler, selvom du skal kontakte Google for at udøve denne ret.

Vilkårene for brug af Google Maps findes på: https://www.google.com/intl/de/help/terms_maps

20. Cookie Consent Tool og „typo3 fe_typo_user“

Vi bruger Cookie Consent Tool og "typo3 fe_typo_user" fra udbyderen TYPO3 GmbH, Emanuel-Leutze-Str. 11, 40547 Düsseldorf, Tyskland.

20.1. Cookie Consent Tool

Cookie Consent Tool er et værktøj, der gør det muligt for os at få og gemme dit samtykke til eller din afvisning af forskellige formål og videresende dette til andre områder af hjemmesiden, så disse områder af hjemmesiden derefter kan reagere i overensstemmelse med din adfærd. Hvis du for eksempel modsætter dig brugen af dine data til sporings- eller analyseformål, vil det værktøj, der er ansvarligt for dette, få en ordre om ikke at indsamle og gemme dine data. Ved hjælp af samtykkeværktøjet kan vi derfor bestemme, hvilke af dine brugerdata der skal lagres og behandles. Derudover giver det dig mulighed for at administrere og tilbagekalde det samtykke, du har givet, og dermed kontrollere dine indstillinger til databehandling på vores hjemmeside.

Retsgrundlaget for brug af samtykkeværktøjet er artikel 6, stk. 1, afs. 1, lit. f GDPR.

20.2. „typo3 fe_typo_user“

Dette værktøj er en del af webindholdsstyringssystemet, der udelukkende bruges på vores websted (såkaldt first party Cookie) og giver os mulighed for at styre designet af hjemmesiden og til at vise eller skjule bestemt indhold. Denne cookie bruges som en standard session cookie og til at identificere brugersessionen. Den tildeler din browser en session på serveren og gemmer f.eks. i tilfælde af et brugerlogin det session-id, som den indloggede bruger genkendes med, for at give denne adgang til beskyttede områder. Dette værktøj påvirker kun det indhold, du ser, og bliver ikke evalueret eller behandlet af os. Det er nødvendigt for driften af vores websted, så dets anvendelse repræsenterer en legitim interesse for os.

Retsgrundlaget for brugen af teknisk nødvendige cookies er artikel 6, stk. 1, afs. 1, lit. f GDPR.

21. Links til andre websider

Dette websted kan også indeholde links til andre tredjepartswebsteder.

Vi bestræber os på kun at levere links til websteder, der lever op til vores høje standarder og deler vores respekt for dit privatliv, men vi hverken overvåger eller kontrollerer nogen af de oplysninger, der indsamles, når du får adgang til et link til en tredjepart. Operatører af tredjepartswebsteder kan håndtere personlige data anderledes end vi gør. Derfor er vi ikke ansvarlige for indholdet eller databeskyttelsesprocedurerne på andre websteder.

22. Ændring af databeskyttelsesoplysninger

Vi udvikler og optimerer vores tjenester løbende. Så det kan være, at vi tilføjer nye funktioner. Skulle dette påvirke behandlingen af personoplysninger, opdaterer vi denne databeskyttelseserklæring.